Sub Menu : เมนูย่อย
 การประชุมผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็น การล่วงหน้า  
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52  
 • มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
 • รายงานประจำปี 2563
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม “กรรมการอิสระ”
 • ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบแจ้งการประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็น การล่วงหน้า  
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51  
 • มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51
 • สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม “กรรมการอิสระ”
 • ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบแจ้งการประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
 • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
 • สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50  
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50
 • รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม "กรรมการอิสระ"
 • ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 • รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49  
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
 • รายงานประจำปี 2560
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม "กรรมการอิสระ"
 • ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2561
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48  
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
 • รายงานประจำปี 2559
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม "กรรมการอิสระ"
 • ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2560
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47  
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
 • รายงานประจำปี 2558
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม "กรรมการอิสระ"
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46  
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557
 • รายงานประจำปี 2557
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม "กรรมการอิสระ"
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45  
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
 • รายงานประจำปี 2556
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม "กรรมการอิสระ"
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44  
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
 • รายงานประจำปี 2555
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม "กรรมการอิสระ"
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43  
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
 • รายงานประจำปี 2554
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่ลาออก
 • นิยาม "กรรมการอิสระ"
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42  
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
 • รายงานประจำปี 2553
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม "กรรมการอิสระ"
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • หนังสือมอบฉันทะ
 
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554