นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

นักลงทุนสัมพันธ์

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ไทยวาโก้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Framework) ซึ่งอ้างอิงกับแนวทางการดำเนินการในระดับสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด


ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรีและ ชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี

การจัดจำหน่ายภายในประเทศ มีบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับตลาดต่างประเทศได้จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายมากที่สุด ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal, WIENNA, B'me, Sgarlet, Presea และ CW-X โดยมีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 91 ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด

ชุดเด็ก

บริษัทฯ ผลิตเสื้อผ้าเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, Little Wacoal, De bon และ Amusant สินค้าเสื้อผ้าเด็ก มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด

ชุดชั้นนอกสตรี

บริษัทฯ ผลิตเสื้อผ้าสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า 5.up, Race' และ Erawan Uniforms & Workwear สินค้าชุดชั้นนอกสตรี มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

Preview
ไทยวาโก้ ได้รับรางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards 2024 สาขา Fashion and Apparel

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards 2024 สาขา Fashion and Apparel จากสมาคมผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน Thailand e-Commerce Awards 2024 ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และแบรนด์ชั้นนำในวงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยมี ดร.สุปราณี อุ่ยยะเสถียร รองผู้อำนวยการฝ่าย Digital Business 1 เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลจากนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
       รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาและปรับปรุงการขายสินค้าและการให้บริการผ่านช่องทาง e-Commerce อย่างต่อเนื่อง

Preview
ไทยวาโก้ ประกาศจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 51

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 51 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

Preview
ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ในวันที่ 22 เมษายน 2567

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567


 

 

Preview
เอ็มเทค สวทช. และ สวรส. ร่วมมือกับไทยวาโก้ เปิดตัวนวัตกรรมชุดบอดี้สูท “เรเชล (Rachel)” นวัตกรรมสำหรับสังคมอายุยืน ช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บ

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวนวัตกรรมชุดบอดีสูท “เรเชล (Rachel)” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อสังคมอายุยืน

“เรเชล (Rachel)” ชุดบอดีสูทสำหรับผู้สูงอายุ ออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุที่ยังสามารถดูแลตัวเองได้ สวมใส่ได้ตลอดวัน ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีการเสริมแรงด้วยวัสดุผ้าที่มีคุณสมบัติและการตัดเย็บโดยเฉพาะ เพื่อการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้อย่างเป็นธรรมชาติ เป็นตัวช่วยผู้สูงอายุในการทำกิจวัตรประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นยืน ยกของ เดินขึ้นบันได ทำงานบ้าน เป็นต้น คณะวิจัยได้พัฒนานวัตกรรมและทดสอบด้านประสิทธิภาพให้พร้อมต่อการใช้งานแล้ว

เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในเพื่อผู้บริโภคทุกช่วงวัย และให้ความสำคัญติดตามการเปลี่ยงแปลงโครงสร้างของประชากรอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดบอดีสูทสำหรับผู้สูงอายุให้มีการใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างสำหรับประชากรไทย ด้วยความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ด้านวัตถุดิบและการตัดเย็บของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสวมใส่ (Wearable Technologies) ของทีมนักวิจัยของเอ็มเทค สวทช. และความเชี่ยวชาญในการสร้างแพทเทิร์นและตัดเย็บจากสถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทำให้ชุดบอดีสูทเรเชลมีสมบัติทางกลศาสตร์ที่เหมาะสมในการเคลื่อนไหว และยังมีน้ำหนักเบา ระบายเหงื่อได้ดีสามารถใส่ได้ทั้งวันและทุกๆ วันสำหรับกิจกรรมทั้งในบ้านและนอกบ้าน

โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ให้การสนับสนุนทุนวิจัยกับ เอ็มเทค สวทช. เพื่อดำเนินโครงการวิจัยปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดสวมใส่ เพื่อพยุงกล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสำหรับผู้สูงอายุ ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าว สวรส. วางแผนจะพัฒนาไปสู่การขยายผลในระบบสุขภาพ โดยคาดว่าจะพัฒนาเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ
       1. ด้านเศรษฐกิจ  เพิ่มยอดขายในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ  10 % คิดเป็นมูลค่า 3.7 ล้านบาท 
           (จากการประมาณการออร์เดอร์ล๊อตแรก 1,000  ชุด )
       2. ด้านสังคม  เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ลดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหว – อุบัติเหตุ
       3. ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าฉลากเขียว

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.thecoverage.info/news/content/6364

Preview
ไทยวาโก้ ร่วมกับ 25 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการประกาศความสำเร็จ ของ บพข. - วีกรีน และ สมอ. ในการผลักดันบริษัทนำร่อง ผ่านมาตรฐาน CEMS ครั้งแรกของประเทศ

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 บมจ. ไทยวาโก้ หนึ่งใน 26 องค์กรนำร่องในโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมงานแถลงข่าว “CIRCULAR ECONOMY: From Policy to Practice for Business Organizations” การประกาศความสำเร็จในการผลักดัน 26 บริษัทแรก ให้สามารถผ่านมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร หรือ Circular Economy Management System (CEMS) และได้พัฒนาหน่วยตรวจรับรองและบุคลากรตรวจประเมินด้านการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กรกว่า 500 คน โดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ (วีกรีน) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

สร้างอนาคตที่สดใสไปกับเรา

วาโก้ มุ่งสร้างประสบการณ์การทำงานที่ท้าทาย พัฒนาขีดความสามารถบนแนวคิด กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แบบคนรุ่นใหม่ มุ่งมั่นเรียนรู้ พัฒนาและลงมือทำ เพื่อเติบโตพร้อมกันอย่างมั่นคง

กว่าหลายทศวรรษที่เรามุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจถึงคุณภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง พัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่สนใจสมัครงานกับทางบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กรุณากรอก แบบฟอร์มสมัครงาน และส่งข้อมูลมายังอีเมล career@wacoal.co.th เพื่อสมัครงาน. หรือ สมัครงานผ่านเว็บไซต์ของเรา