นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ไทยวาโก้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Framework) ซึ่งอ้างอิงกับแนวทางการดำเนินการในระดับสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ Wacoal Corporation ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชั้นในสตรีระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และในปี 2526 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาในปี 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด


ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ชุดชั้นในสตรี ชุดชั้นนอกสตรีและ ชุดเด็ก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ชุดชั้นในสตรี

การจัดจำหน่ายภายในประเทศ มีบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับตลาดต่างประเทศได้จำหน่ายไปยังบริษัทในกลุ่มของ Wacoal Corporation ซึ่งส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน เป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ชุดชั้นในสตรี

ชุดชั้นในสตรีเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายมากที่สุด ภายใต้เครื่องหมายการค้า Wacoal, WIENNA, B'me, Sgarlet, Presea และ CW-X โดยมีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 94 ของมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด

ชุดเด็ก

บริษัทฯ ผลิตเสื้อผ้าเด็กภายใต้เครื่องหมายการค้า ENFANT, Little Wacoal, De bon และ Amusant สินค้าเสื้อผ้าเด็ก มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด

ชุดชั้นนอกสตรี

บริษัทฯ ผลิตเสื้อผ้าสตรีภายใต้เครื่องหมายการค้า 5.up, Race' และ Erawan Uniforms & Workwear สินค้าชุดชั้นนอกสตรี มีมูลค่าการจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 2 ของมูลค่าจำหน่ายทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

Preview
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission ด้วยวิธีกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT)

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และอีก 19 องค์กรร่วมลงนามความร่วมมือ และพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission ด้วยวิธีกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทางเทคนิค ได้รับคำปรึกษาด้านการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (SBT) และฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการรายงาน การคำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมทั้งแนวทางดำเนินงาน/เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Pathway และ Net Zero GHG Emission

Preview
ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A ประจำปี 2566

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

Preview
ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ”ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Preview
ไทยวาโก้ ได้รับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลดังกล่าวมอบให้กับโรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Preview
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงในเรื่องมะเร็งเต้านม

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงเพื่อให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมมาโดยตลอด ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม” ที่รณรงค์ให้หญิงไทยโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและสตรีสูงอายุในชุมชน ได้ตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ด้วยการส่งเสริมให้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี โดยล่าสุดร่วมกับสำนักงานเขตสาทร นำโดย นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร และ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นำโดย นายแพทย์กมลรัตน์ จงธนากร จัดกิจกรรม “วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม” ให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสาทรจัดให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม สอนวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม พร้อมสาธิตการตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยตนเอง โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองเต้านมโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ หากพบความผิดปกติจะส่งตรวจซ้ำด้วยเครื่องตรวจเมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำมากขึ้นโดยทางบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจ และหากพบร่องรอยของโรคก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

สร้างอนาคตที่สดใสไปกับเรา

วาโก้ มุ่งสร้างประสบการณ์การทำงานที่ท้าทาย พัฒนาขีดความสามารถบนแนวคิด กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แบบคนรุ่นใหม่ มุ่งมั่นเรียนรู้ พัฒนาและลงมือทำ เพื่อเติบโตพร้อมกันอย่างมั่นคง

กว่าหลายทศวรรษที่เรามุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจถึงคุณภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง พัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่สนใจสมัครงานกับทางบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กรุณากรอก แบบฟอร์มสมัครงาน และส่งข้อมูลมายังอีเมล career@wacoal.co.th เพื่อสมัครงาน. หรือ สมัครงานผ่านเว็บไซต์ของเรา