นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

IR Download

ปี
รายงานประจำปี
(แบบ 56-1 One Report)
งบการเงิน
MD&A
ทั้งหมด

2566
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(0.01 MB.)

ไตรมาส 1/2566

(1.15 MB.)

ไตรมาส 2/2566

(2.49 MB.)

ไตรมาส 3/2566

(1.3 MB.)

งบปี 2566

(1.85 MB.)

MD&A 2566

(1.58 MB.)

รวมปี 2566

(8.38 MB.)


2565
แบบ 56-1 One Report ปี 2565

(22.51 MB.)

ไตรมาส 1/2565

(1.19 MB.)

ไตรมาส 2/2565

(1.29 MB.)

ไตรมาส 3/2565

(3.19 MB.)

งบปี 2565

(3.83 MB.)

MD&A 2565

(0.89 MB.)

รวมปี 2565

(32.9 MB.)


2564
แบบ 56-1 One Report ปี 2564

(5.14 MB.)

ไตรมาส 1/2564

(1.28 MB.)

ไตรมาส 2/2564

(1.43 MB.)

ไตรมาส 3/2564

(1.34 MB.)

งบปี 2564

(2.24 MB.)

MD&A 2564

(0.82 MB.)

รวมปี 2564

(12.25 MB.)


2563
รายงานประจำปี 2563

(20.04 MB.)

แบบ 56-1 ปี 2563

(10.66 MB.)

ไตรมาส 1/2563

(1.34 MB.)

ไตรมาส 2/2563

(1.78 MB.)

ไตรมาส 3/2563

(1.8 MB.)

งบปี 2563

(2.02 MB.)

MD&A 2563

(0.78 MB.)

รวมปี 2563

(38.42 MB.)


2562
รายงานประจำปี 2562

(22.56 MB.)

แบบ 56-1 ปี 2562

(11.35 MB.)

ไตรมาส 1/2562

(1.21 MB.)

ไตรมาส 2/2562

(1.27 MB.)

ไตรมาส 3/2562

(1.35 MB.)

งบปี 2562

(1.62 MB.)

MD&A 2562

(0.81 MB.)

รวมปี 2562

(48.89 MB.)


2561
รายงานประจำปี 2561

(14.89 MB.)

แบบ 56-1 ปี 2561

(10.72 MB.)

ไตรมาส 1/2561

(1.14 MB.)

ไตรมาส 2/2561

(1.24 MB.)

ไตรมาส 3/2561

(1.28 MB.)

งบปี 2561

(1.65 MB.)

MD&A 2561

(0.84 MB.)

รวมปี 2561

(40.14 MB.)


2560
รายงานประจำปี 2560

(32.41 MB.)

แบบ 56-1 ปี 2560

(9.18 MB.)

ไตรมาส 1/2560

(1.16 MB.)

ไตรมาส 2/2560

(1.25 MB.)

ไตรมาส 3/2560

(1.27 MB.)

งบปี 2560

(1.51 MB.)

MD&A 2560

(0.79 MB.)

รวมปี 2560

(53.75 MB.)


2559
รายงานประจำปี 2559

(34.91 MB.)

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2559

(8.55 MB.)

ไตรมาส 1/2559

(1 MB.)

ไตรมาส 2/2559

(2.16 MB.)

ไตรมาส 3/2559

(1.29 MB.)

งบปี 2559

(1.88 MB.)

MD&A 2559

(0.31 MB.)

รวมปี 2559

(51.85 MB.)


2558
รายงานประจำปี 2558

(41.08 MB.)

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558

(6.44 MB.)

ไตรมาส 1/2558

(1.38 MB.)

ไตรมาส 2/2558

(1.52 MB.)

ไตรมาส 3/2558

(1.56 MB.)

งบปี 2558

(1.97 MB.)

MD&A 2558

(1.17 MB.)

รวมปี 2558

(56.61 MB.)


2557
รายงานประจำปี 2557

(10.88 MB.)

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2557

(5.8 MB.)

ไตรมาส 1/2557

(0.83 MB.)

ไตรมาส 2/2557

(0.84 MB.)

ไตรมาส 3/2557

(0.89 MB.)

งบปี 2557

(0.97 MB.)

MD&A 2557

(0.33 MB.)

รวมปี 2557

(21.87 MB.)


ขนาดไฟล์ที่เลือก 0 MB.