นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

ปฎิทินกิจกรรมนักลงทุน

ปี : 2567

ค้นหา :

29 ก.พ. 2567

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2566

20 มี.ค. 2567

วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal

21 มี.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

22 มี.ค. 2567

วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์บริษัทฯ

22 เม.ย. 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 55

30 เม.ย. 2567

วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Wacoal

02 พ.ค. 2567

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

15 พ.ค. 2567

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 1/2567

21 พ.ค. 2567

วันจ่ายเงินปันผล

14 ส.ค. 2567

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 2/2567

14 พ.ย. 2567

วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 3/2567