นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

About Us

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ดร.กุลภัทรา  สิโรดม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายบุญดี  อำนวยสกุล

กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางสาวการุณี  สุหร่าย

กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์

กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

  กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน