นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

About Us

เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างบริษัทในกลุ่ม

บริษัทย่อย

  WSC : บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด
  WLC : บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
  WKC : บริษัท วาโก้กบินทร์บุรี จำกัด
  PKC : บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด
  TORA : บริษัท โทรา 1010 จำกัด
  WMC : บริษัท วาโก้แม่สอด จำกัด
บริษัทร่วม

  MWC : Myanmar Wacoal Co., Ltd.
  PMC : บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
  PM : Pattaya Myanmar Co., Ltd.