นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

About Us

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

พันธกิจ

ไทยวาโก้ จะมุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยความใส่ใจอย่างพิถีพิถันถึงคุณภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง พัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญ ผสานกับทรัพยากรบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม