นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

  บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยรายงานผลกระทบในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ