นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

About Us

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายมนู  ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายบุญดี  อำนวยสกุล

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน