นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลองค์กรโดยสังเขป

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ WACOAL
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ปีที่ก่อตั้ง 1 ตุลาคม 2513
ปีที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 23 ธันวาคม 2526
ที่ตั้ง
  • 132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
  • โทร : 0-2289-3100
  • แฟกซ์ : 0-2291-1788
ทุนจดทะเบียน 120,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 120,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) 1 บาทต่อหุ้น
สิทธิออกเสียง 1 หุ้นสามัญ : 1 เสียง
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้)
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
ข้อจำกัดการถือหุ้นของต่างด้าว 49.00 %
ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เว็บไซต์ www.wacoal.co.th
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์