นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

About Us

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

นายบุญดี  อำนวยสกุล

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายคาสึโนริ นากามุระ

กรรมการรองผู้จัดการ

นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา

กรรมการบริหาร

นางสาวการุณี  สุหร่าย

กรรมการบริหาร

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์

กรรมการบริหาร

นายสุวิทย์  วงศ์เจริญวุฒภร

กรรมการบริหาร

นางนงลักษณ์  เตชะบุญเอนก

กรรมการบริหาร

นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจินตภา

กรรมการบริหาร

นางศิริวรรณ  วิลาสศักดานนท์

กรรมการบริหาร

นายเมธา  สุภากร

กรรมการบริหาร

นายพจเดช  เกตุกระทึก

กรรมการบริหาร

ดร. สุคนธรัชฎ์  นิติสิริสกุล

กรรมการบริหาร

นายประณต  เวสารัชวิทย์

กรรมการบริหาร

  กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ