นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE

การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

"

     คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
  • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  • จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

     หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ ออกมาใช้บังคับแทนฉบับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

"