นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนการลงทุน อย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันมาเป็นปีที่ 51

ข่าวสารล่าสุด

21

มิ.ย. 2567

ไทยวาโก้ ได้รับรางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards 2024 สาขา Fashion and Apparel

14

พ.ค. 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

14

พ.ค. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

13

พ.ค. 2567

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

13

พ.ค. 2567

แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

13

พ.ค. 2567

แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

02

พ.ค. 2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

26

เม.ย. 2567

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

22

เม.ย. 2567

แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

22

เม.ย. 2567

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ประจำปี 2567

22

เม.ย. 2567

ไทยวาโก้ ประกาศจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 51

22

มี.ค. 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

22

มี.ค. 2567

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ในวันที่ 22 เมษายน 2567

05

มี.ค. 2567

การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

05

มี.ค. 2567

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

27

ก.พ. 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

27

ก.พ. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

22

ก.พ. 2567

การต่ออายุวงเงินให้กู้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด

02

ก.พ. 2567

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission ด้วยวิธีกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT)

01

ธ.ค. 2566

แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2567

สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

เชิญท่านลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร และความเคลื่อนไหวล่าสุดของ บมจ.ไทยวาโก้

WACOAL STOCK QUOTE

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์