นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

About Us

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายมนู  ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

นายมานาบุ โทชิโอะ

รองประธานกรรมการ

นายบุญดี  อำนวยสกุล

กรรมการผู้จัดการ

นายคาสึโนริ นากามุระ

กรรมการรองผู้จัดการ

นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา

กรรมการบริษัท

นางสาวการุณี  สุหร่าย

กรรมการบริษัท

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์

กรรมการบริษัท

นายมาซาอาคิ  ยาจิมะ

กรรมการบริษัท

นายอาคิระ  มิยางิ

กรรมการบริษัท

นายเทรุโอะ  ฟุคุโมโตะ

กรรมการบริษัท

ดร.กุลภัทรา  สิโรดม

กรรมการอิสระ

นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ

นายกฤช  ฟอลเล็ต

กรรมการอิสระ

นางสาววราภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี

กรรมการอิสระ

นายพูลศักดิ์  บุญชู

กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท : นางสาวชมา สังข์รังสรรค์

  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท