นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

ความมีเสถียรภาพ

อัตราส่วนสภาพคล่อง, อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : เท่า
งบการเงินรวม 2562 2563 2564 2565 2566 3M/67
อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.57 3.45 4.03 4.42 4.59 4.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.54 1.17 1.76 2.28 1.63 1.53
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.30 0.25 0.20 0.19 0.18 0.19
อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ 0.77 0.80 0.83 0.84 0.84 0.84