นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี : 2567

ค้นหา :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55
 • ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • นิยาม “กรรมการอิสระ”
 • ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และ ระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 • ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • การใช้คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ปี 2566
 • แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ปี 2566 แบบรูปเล่ม
 • หนังสือมอบฉันทะ
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • หนังสือเชิญประชุมใช้สำหรับการลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567