นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

About Us

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกฤช  ฟอลเล็ต

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาววราภรณ์  กุลสวัสดิ์ภักดี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพูลศักดิ์  บุญชู

กรรมการบริหารความเสี่ยง

  กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง