นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

   บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก
   ทั้งนี้บริษัทฯ พิจารณาจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ตามสัดส่วนของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้


สรุปการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)