นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี : 2567

ค้นหา :

14 พ.ค. 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

14 พ.ค. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 พ.ค. 2567

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

13 พ.ค. 2567

แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

13 พ.ค. 2567

แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

02 พ.ค. 2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

26 เม.ย. 2567

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

22 เม.ย. 2567

แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

22 เม.ย. 2567

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ประจำปี 2567

22 มี.ค. 2567

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

05 มี.ค. 2567

การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

27 ก.พ. 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

27 ก.พ. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

22 ก.พ. 2567

การต่ออายุวงเงินให้กู้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด