นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

CORPORATE GOVERNANCE

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ตลอดจนกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม

1. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1.1การปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
1.2การปฏิบัติที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
1.3การทุจริต ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน การจัดทำเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ การมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบ
1.4การถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
1.5การกระทำที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.6เรื่องที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อประโยชน์ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้ที่พบเห็นหรือมีหลักฐาน หรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ กระทำพฤติกรรมตามข้อ 1. หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวได้ ดังนี้

2.1ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.2ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงกรรมการตรวจสอบ หรือผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือประธานคณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

132 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

2.3ร้องเรียนผ่านทาง E-mail Address หรือทางโทรศัพท์
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail Address
คณะกรรมการตรวจสอบ - auditcommittee@wacoal.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0-2289-3100 ต่อ 490 hr@wacoal.co.th
สำนักงานตรวจสอบภายใน 0-2289-3100-9 ต่อ 207 ,
0-2291-0591
audit@wacoal.co.th
คณะทำงานด้านต่อต้านการคอร์รัปชัน 0-2289-3100-9 ต่อ 385 cac@wacoal.co.th
เลขานุการบริษัท 0-2689-8324 secretariat@wacoal.co.th
2.4ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือกรรมการบริหารเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงกรรมการตรวจสอบ
2.5ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำผิด

3. กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะเป็นผู้รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน รวมทั้งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปผล หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ผู้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องที่รับร้องเรียน
3.2

ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง มีอำนาจเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และขอเอกสารหลักฐานต่างๆ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ โดยให้รายงานผลการสอบสวน รวมทั้งเสนอบทลงโทษหรือวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในกรณีที่ผู้ถูกร้องเรียนเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริหาร ให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และให้รายงานผลการสอบสวน พร้อมทั้งเสนอบทลงโทษหรือวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.3

ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะแจ้งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ทราบ

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ


4. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

4.1ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นกระทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
4.2บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
4.3บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีการข่มขู่หรือคุกคามผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และจะมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทำการข่มขู่หรือคุกคาม
4.4ในกรณีที่สอบสวนแล้วไม่พบการกระทำผิดตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ลงโทษ หรือนำมาเป็นข้ออ้างให้มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการจ้างงานของผู้แจ้งโดยเจตนาสุจริต รวมทั้งผู้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4.5

ในกรณีที่ปรากฎหลักฐานชัดเจนและเพียงพอว่าการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ข้อมูลดังกล่าวกระทำโดยเจตนาไม่สุจริต อันส่งผลให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะสอบสวนและลงโทษตามมาตรการทางวินัย และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป