นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ, กำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม, ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม 2562 2563 2564 2565 2566 3M/67
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ 4,881 2,956 3,244 3,936 3,609 794
รายได้รวม 5,141 3,265 3,332 4,033 3,755 830
ต้นทุนขาย 3,179 2,229 2,254 2,564 2,250 490
กำไรขั้นต้น 1,703 727 990 1,372 1,359 304
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 336 (315) (144) 103 78 13
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 3,596 2,683 2,330 2,344 2,146 2,231
สินทรัพย์รวม 7,468 6,667 6,459 6,580 6,421 6,493
หนี้สินหมุนเวียน 1,007 777 578 530 467 514
หนี้สินรวม 1,710 1,319 1,097 1,038 996 1,056
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,758 5,348 5,362 5,542 5,425 5,437

รายได้ตามผลิตภัณฑ์ ปี 2566

รายได้จำแนกตามตลาด ปี 2566