นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

About Us

เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร

นายบุญดี  อำนวยสกุล

กรรมการผู้จัดการ

นายคาสึโนริ นากามุระ

กรรมการรองผู้จัดการ

นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา

กรรมการบริหารสายงานการตลาดและขาย Wacoal

นางสาวการุณี  สุหร่าย

กรรมการบริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์

กรรมการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

นายสุวิทย์  วงศ์เจริญวุฒภร

กรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ Uniform & Workwear

นางนงลักษณ์  เตชะบุญเอนก

กรรมการบริหารสายงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจินตภา

กรรมการบริหารสายงาน Human Science Research Center

นางศิริวรรณ  วิลาสศักดานนท์

กรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ Wienna

นายเมธา  สุภากร

กรรมการบริหารสายงานเทคโนโลยีการผลิต

นายพจเดช  เกตุกระทึก

กรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ Children Wear

ดร. สุคนธรัชฎ์  นิติสิริสกุล

กรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ Healthcare & Wellness

นายประณต  เวสารัชวิทย์

กรรมการบริหารสายงานบริหารการขาย Wacoal