นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

About Us

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.กุลภัทรา  สิโรดม

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต

กรรมการตรวจสอบ

นายพูลศักดิ์  บุญชู

กรรมการตรวจสอบ

  กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ