นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

อัตราส่วนต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้น, เงินปันผลต่อหุ้น, อัตราการจ่ายเงินปันผล

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2562 2563 2564 2565 2566 3M/67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 2.80 (2.62) (1.20) 0.86 0.65 0.11
เงินปันผลต่อหุ้น 1.90 0.50 0.50 0.70 0.70 N/A
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 47.99 44.57 44.69 46.19 45.21 45.31
อัตราการจ่ายปันผล (%) 67.84 N/A N/A 81.60 107.03 N/A
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 4.04 1.12 1.27 2.00 2.22 N/A
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 16.78 N/A N/A 40.80 48.17 67.42
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 0.98 1.00 0.88 0.76 0.70 0.68
ราคาตลาดต่อหุ้น 47.00 44.75 39.25 35.00 31.50 31.00