นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์

ค้นหา :
ปี :
Preview
ไทยวาโก้ ได้รับรางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards 2024 สาขา Fashion and Apparel

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล e-Commerce Brand Excellence Awards 2024 สาขา Fashion and Apparel จากสมาคมผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน Thailand e-Commerce Awards 2024 ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติองค์กร หน่วยงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และแบรนด์ชั้นนำในวงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย โดยมี ดร.สุปราณี อุ่ยยะเสถียร รองผู้อำนวยการฝ่าย Digital Business 1 เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลจากนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
       รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาและปรับปรุงการขายสินค้าและการให้บริการผ่านช่องทาง e-Commerce อย่างต่อเนื่อง

Preview
ไทยวาโก้ ประกาศจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 51

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 51 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

Preview
ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ในวันที่ 22 เมษายน 2567

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567


 

 

Preview
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

Preview
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission ด้วยวิธีกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT)

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และอีก 19 องค์กรร่วมลงนามความร่วมมือ และพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission ด้วยวิธีกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทางเทคนิค ได้รับคำปรึกษาด้านการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (SBT) และฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการรายงาน การคำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมทั้งแนวทางดำเนินงาน/เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Pathway และ Net Zero GHG Emission