นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

ความสามารถในการทำกำไร

อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม, อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

หน่วย : %
งบการเงินรวม 2562 2563 2564 2565 2566 3M/67
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม 6.54 (9.65) (4.33) 2.55 2.09 1.57
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.81 (5.67) (2.70) 1.89 1.43 0.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.56 (4.46) (2.20) 1.58 1.21 0.20