นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. Wacoal Corporation 40,331,250 33.61
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 27,668,700 23.06
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 9,641,050 8.03
4. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 6,218,720 5.18
5. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 4,879,600 4.07
6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4,679,400 3.90
7. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 4,492,000 3.74
8. บริษัท สรีราภรณ์ จำกัด 3,038,940 2.53
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1,696,500 1.41
10. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 1,670,200 1.39
11. น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์ 1,467,360 1.22
12. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 1,307,650 1.09
13. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 795,170 0.66
  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 107,886,540 89.91
  รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 120,000,000 100.00
 
หมายเหตุ :
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ
  เลื่อนเพื่ออ่านข้อมูล