นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน
ไทยวาโก้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Framework) ซึ่งอ้างอิงกับแนวทางการดำเนินการในระดับสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
Wacoal เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถูกสร้างให้สวย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก
แต่ ผู้หญิง...สวยที่สุดจากข้างใน (Beauty Inside)

นโยบายด้านสังคม

    ไทยวาโก้มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

    ไทยวาโก้ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั้งองค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO PRODUCT SYSTEM” ดังนั้นในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามระบบและมาตรฐานที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์    ตั้งแต่การปฏิบัติตามแนวนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการทิ้งทำลายที่ถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

  บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยรายงานผลกระทบในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

     การบริหารห่วงโซ่คุณค่าถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะส่งผลสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) : มุ่งเน้นในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) : มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้า

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน
ไทยวาโก้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Framework) ซึ่งอ้างอิงกับแนวทางการดำเนินการในระดับสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน
ไทยวาโก้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Framework) ซึ่งอ้างอิงกับแนวทางการดำเนินการในระดับสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุลใน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยบูรณาการให้เกิดความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการขาย
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
Wacoal เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถูกสร้างให้สวย ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก
แต่ ผู้หญิง...สวยที่สุดจากข้างใน (Beauty Inside)

นโยบายด้านสังคม

    ไทยวาโก้มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใส่ใจ ดูแล และรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กรในด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรากฐานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

"

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

    ไทยวาโก้ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั้งองค์กรภายใต้ระบบ “WACOAL ECO PRODUCT SYSTEM” ดังนั้นในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามระบบและมาตรฐานที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์    ตั้งแต่การปฏิบัติตามแนวนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการทิ้งทำลายที่ถูกวิธี ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

"
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

  บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยรายงานผลกระทบในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ


ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

     การบริหารห่วงโซ่คุณค่าถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะส่งผลสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อทุกกระบวนการของห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) : มุ่งเน้นในการจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) : มุ่งเน้นสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้สูงขึ้นตอบสนองความต้องการลูกค้า