นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

ค้นหา :
ปี :
Preview
ไทยวาโก้ ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ปี 2565

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีคุณการุณี สุหร่าย กรรมการบริษัท เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนด้วยการสร้างความเสมอภาค และให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา โดยเฉพาะผู้พิการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งเสริมอาชีพผู้พิการให้มีงานทำ สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้พิการมาอย่างต่อเนื่อง

Preview
ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2565 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

Preview
วาโก้ ครองแชมป์ชุดชั้นในอันดับ 1 ของไทย ต่อเนื่องเป็นปืที่ 11

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล No. 1 Brand Thailand 2021 - 2022 Award หมวด Underwear ซึ่งแบรนด์ Wacoal ได้รับคัดเลือกเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ในหมวดชุดชั้นใน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากผลสำรวจความนิยมของผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ โดยบริษัท Kadence International (Thailand) และบริษัท มาร์เก็ตติ้ง มูฟ จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยการตลาดชั้นนำระดับโลกและระดับประเทศ

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วประเทศที่มีต่อแบรนด์ Wacoal มาอย่างยาวนาน รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ ตลอดจนใส่ใจต่อกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ Wacoal เป็นหนึ่งในใจผู้บริโภค

Preview
วาโก้ รักษ์โลก...สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีที่ดูแลใส่ใจทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง“BCG Model” การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมซึ่งประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ชุดชั้นในซึ่งผลิตด้วยวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น ยางพารา เยื่อไผ่ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ชุดชั้นในสำหรับออกกำลังกายที่ผลิตด้วยเส้นใยจากวัสดุรีไซเคิล เช่น เศษแห-อวนในท้องทะเล และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ชุดชั้นในที่ใส่แล้วเย็นสบาย แห้งเร็ว ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดูแลผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งาน (End of Life) เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ด้วยการรับบริจาคบราที่เสื่อมสภาพไม่ใช้แล้ว ไปเผาให้พลังงานไฟฟ้า (Waste to Energy) ภายใต้โครงการ “Wacoal Braday” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 รวมทั้งการนำบราเก่ามาอัพไซเคิล (Upcycle) สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะเพียงหนึ่งเดียวในโลก ในโครงการ “เปลี่ยนบราเก่าให้เป็นศิลป์”

Preview
ไทยวาโก้ ประกาศจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 49

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 49 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ