นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

ค้นหา :
ปี :
Preview
ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A ประจำปี 2566

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

Preview
ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ”ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Preview
ไทยวาโก้ ได้รับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รางวัลดังกล่าวมอบให้กับโรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Preview
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงในเรื่องมะเร็งเต้านม

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงเพื่อให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมมาโดยตลอด ภายใต้โครงการ “วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม” ที่รณรงค์ให้หญิงไทยโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านและสตรีสูงอายุในชุมชน ได้ตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองให้ปลอดภัย ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ด้วยการส่งเสริมให้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี โดยล่าสุดร่วมกับสำนักงานเขตสาทร นำโดย นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร และ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นำโดย นายแพทย์กมลรัตน์ จงธนากร จัดกิจกรรม “วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม เพื่อชุมชน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “วาโก้โบว์ชมพูสู้มะเร็งเต้านม” ให้กับประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสาทรจัดให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม สอนวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม พร้อมสาธิตการตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยตนเอง โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจคัดกรองเต้านมโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ หากพบความผิดปกติจะส่งตรวจซ้ำด้วยเครื่องตรวจเมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำมากขึ้นโดยทางบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจ และหากพบร่องรอยของโรคก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

Preview
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศเป็นปีแรก จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานซึ่งแสดงให้เห็นว่า ไทยวาโก้ให้ความสำคัญกับพนักงาน มีการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตการทำงาน