นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

ค้นหา :
ปี :
Preview
ไทยวาโก้ ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

Preview
ไทยวาโก้ จัดประกวดผลงานนวัตกรรม "Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 8"

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 8 ภายใต้สโลแกน "อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์...อันบรรเจิดของคุณ (Keep on Thinking…Empowering Your Ideas)" ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ