นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

ค้นหา :
ปี :
Preview
Wacoal Group มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล

20 พ.ค. 58 ตัวแทนคณะผู้บริหาร Wacoal Group มอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเนปาล ในโครงการ "หัวใจไทย ส่งไปเนปาล" โดยมีหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล

Preview
ไทยวาโก้ ประกาศจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 42

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 42 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

Preview
ไทยวาโก้ ได้รับประกาศนียบัตร ESG100 2015

นายบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการและ คณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบ ESG100 Certificate 2015 จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ใน 100 บริษัท จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท

Preview
ไทยวาโก้ จัดประกวดผลงานนวัตกรรม "Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 9"

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 9 ภายใต้สโลแกน "อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์...อันบรรเจิดของคุณ (Keep on Thinking…Empowering Your Ideas)" ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

Preview
ไทยวาโก้ต้อนรับคณะนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการบริษัท

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) จัดกิจกรรม Company Visit ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ พร้อมรับฟังบรรยายข้อมูลภาพรวมธุรกิจ ผลดำเนินงาน และทิศทางการเติบโตของบริษัท