นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

ไทยวาโก้ ร่วมกับ 25 องค์กรชั้นนำของประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการประกาศความสำเร็จ ของ บพข. - วีกรีน และ สมอ. ในการผลักดันบริษัทนำร่อง ผ่านมาตรฐาน CEMS ครั้งแรกของประเทศ
Thai Wacoal in collaboration with 25 leading organizations in Thailand, jointly announced the success of PMUC, V-GREEN and TISI in promoting leading companies through the first-ever implementation of CEMS standards in Thailand.
08 มี.ค. 2567

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 บมจ. ไทยวาโก้ หนึ่งใน 26 องค์กรนำร่องในโครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมงานแถลงข่าว “CIRCULAR ECONOMY: From Policy to Practice for Business Organizations” การประกาศความสำเร็จในการผลักดัน 26 บริษัทแรก ให้สามารถผ่านมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร หรือ Circular Economy Management System (CEMS) และได้พัฒนาหน่วยตรวจรับรองและบุคลากรตรวจประเมินด้านการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กรกว่า 500 คน โดย ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ (วีกรีน) ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)