นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการ

News & Events

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ ในโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission ด้วยวิธีกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT)
Thai Wacoal Public Company Limited, has signed a MOU in the project to promote the setting of targets for industrial greenhouse gas emissions, aiming for the Net Zero GHG Emission goal through the method of Science Based Target (SBT) setting.
02 ก.พ. 2567

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และอีก 19 องค์กรร่วมลงนามความร่วมมือ และพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emission ด้วยวิธีกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Target: SBT) จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทางเทคนิค ได้รับคำปรึกษาด้านการตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (SBT) และฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการรายงาน การคำนวณ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร รวมทั้งแนวทางดำเนินงาน/เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Pathway และ Net Zero GHG Emission