Sub Menu : เมนูย่อย
 ข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์
11 พ.ย. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2564 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2565
01 พ.ย. 2564 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
13 ส.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
27 พ.ค. 2564 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (เพิ่มเติม)
14 พ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2564 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พ.ค. 2564 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
11 พ.ค. 2564 แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
07 พ.ค. 2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
27 เม.ย. 2564 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ประจำปี 2564
20 เม.ย. 2564 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
25 มี.ค. 2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 มี.ค. 2564 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
01 มี.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
01 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 ก.พ. 2564 การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
01 ธ.ค. 2563 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2564
16 พ.ย. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
10 พ.ย. 2563 การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
10 พ.ย. 2563 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2564
02 พ.ย. 2563 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า
03 ก.ย. 2563 กำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563
31 ส.ค. 2563 แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของ บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด
13 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 ส.ค. 2563 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ประจำปี 2563
02 ก.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 มิ.ย. 2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
12 มิ.ย. 2563 การลงทุนในหุ้นกู้จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
15 พ.ค. 2563 แจ้งการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวของบริษัทย่อย
14 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11 พ.ค. 2563 การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
11 พ.ค. 2563 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พ.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
11 พ.ค. 2563 แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
11 พ.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563
07 เม.ย. 2563 แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
01 เม.ย. 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
26 มี.ค. 2563 แจ้งเลื่อนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2563
20 มี.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
03 มี.ค. 2563 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
03 มี.ค. 2563 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
21 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26 ธ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
16 ธ.ค. 2562 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
02 ธ.ค. 2562 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2563
18 พ.ย. 2562 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า
14 พ.ย. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
14 พ.ย. 2562 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
14 พ.ย. 2562 สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พ.ย. 2562 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2563
24 ต.ค. 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)
22 ต.ค. 2562 รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
22 ต.ค. 2562 การเพิ่มงบประมาณว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบริหารงานขายและพัฒนาระบบ
13 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
23 ก.ค. 2562 แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
24 มิ.ย. 2562 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
30 พ.ค. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประเพณีประจำปี 2562
10 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พ.ค. 2562 แจ้งยกเลิกการค้ำประกันสินเชื่อให้กับ International Commercial Coordination (Hong Kong) Limited
09 พ.ค. 2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
09 พ.ค. 2562 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
30 เม.ย. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 เม.ย. 2562 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ประจำปี 2562
21 มี.ค. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 มี.ค. 2562 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
21 มี.ค. 2562 สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
06 มี.ค. 2562 การจ่ายเงินปันผล รายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
22 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 ก.พ. 2562 การขายสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
21 ก.พ. 2562 การซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
31 ม.ค. 2562 การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันบริหารงานขายและพัฒนาระบบ
18 ธ.ค. 2561 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2562
14 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2561 แจ้งบริษัทย่อยซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน และบริษัทย่อยเช่าพื้นที่จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
12 พ.ย. 2561 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2562
01 พ.ย. 2561 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า
19 ก.ย. 2561 การซื้อสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
19 ก.ย. 2561 การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
10 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
24 ก.ค. 2561 แต่งตั้งกรรมการบริหาร
14 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2561 การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
10 พ.ค. 2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
10 พ.ค. 2561 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
10 พ.ค. 2561 แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
04 พ.ค. 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24 เม.ย. 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ประจำปี 2561
20 เม.ย. 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
22 มี.ค. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 มี.ค. 2561 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
06 มี.ค. 2561 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ธ.ค. 2560 แจ้งการปิดกิจการของ บริษัท ภัทยาลำพูน จำกัด
14 ธ.ค. 2560 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2561
13 พ.ย. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พ.ย. 2560 การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด (เพิ่มเติม)
09 พ.ย. 2560 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2561
09 พ.ย. 2560 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า
09 พ.ย. 2560 การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด
15 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
15 ส.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 2560 การลดวงเงินค้ำประกันสินเชื่อให้กับ International Commercial Coordination (Hong Kong) Limited
11 ส.ค. 2560 การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
17 ก.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
06 ก.ค. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประเพณีประจำปี 2560
12 มิ.ย. 2560 การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามสัดส่วนการถือหุ้น
12 มิ.ย. 2560 การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
15 พ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
04 พ.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
25 เม.ย. 2560 การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค์ (เพิ่มเติม)
25 เม.ย. 2560 การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันปรับปรุงพื้นที่เอนกประสงค์
25 เม.ย. 2560 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
25 เม.ย. 2560 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท
24 เม.ย. 2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ประจำปี 2560
23 มี.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 มี.ค. 2560 แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก
02 มี.ค. 2560 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
01 มี.ค. 2560 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
28 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
26 ธ.ค. 2559 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2560
13 ธ.ค. 2559 การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
13 ธ.ค.. 2559 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด
11 พ.ย. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2559 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2560
09 พ.ย. 2559 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
15 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
15 ส.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2559
01 มิ.ย. 2559 แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท
13 พ.ค. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2559 การขายสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
11 พ.ค. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พ.ค. 2559 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
04 พ.ค. 2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
26 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2559
24 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 มี.ค. 2559 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
02 มี.ค. 2559 แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก
02 มี.ค. 2559 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
24 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
24 ก.พ. 2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2558 (F45-3)
17 ก.พ. 2559 การขายสินทรัพย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
17 ก.พ. 2559 การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
05 ก.พ. 2559 แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในโครงการผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรี
19 ม.ค. 2559 แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
16 ธ.ค. 2558 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2559
13 พ.ย. 2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
13 พ.ย. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2558 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
09 พ.ย. 2558 การซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
09 พ.ย. 2558 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันประจำปี 2559
14 ส.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 2558 การซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
11 ส.ค. 2558 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
05 ส.ค. 2558 อนุมัติการลงทุนในโครงการผลิตวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรี
05 ส.ค. 2558 การซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
27 ก.ค. 2558 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
18 มิ.ย. 2558 การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจัดทำสื่อโฆษณา
13 พ.ค. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
11 พ.ค. 2558 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
08 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
28 เม.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2558
26 มี.ค. 2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19 มี.ค. 2558 แจ้งการร่วมลงทุนจัดตั้ง Myanmar Wacoal Co., Ltd.
04 มี.ค. 2558 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 ก.พ. 2558 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ธ.ค. 2557 การซื้อหุ้นสามัญจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
12 ธ.ค. 2557 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2558
27 พ.ย. 2557 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯ ร่วมลงทุน
12 พ.ย. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
07 พ.ย. 2557 การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
07 พ.ย. 2557 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
07 พ.ย. 2557 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2558
15 ก.ย. 2557 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
14 ส.ค. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
14 ส.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2557 การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
07 ส.ค. 2557 การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
01 ส.ค. 2557 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด
25 ก.ค. 2557 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
15 พ.ค. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พ.ค. 2557 การให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการบริหารคลังสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
08 พ.ค. 2557 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
08 พ.ค. 2557 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
02 พ.ค. 2557 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22 เม.ย. 2557 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2557
21 มี.ค. 2557 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
05 มี.ค. 2557 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
27 ก.พ. 2557 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2556
27 ก.พ. 2557 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ธ.ค. 2556 การได้มาซึ่งสินทรัพย์
24 ธ.ค. 2556 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2557
13 พ.ย. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 สำหรับไตรมาสที่ 3/2556
13 พ.ย. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2556 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2557
08 พ.ย. 2556 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
14 ส.ค. 2556 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 สำหรับไตรมาสที่ 2/2556
14 ส.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06 ส.ค. 2556 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไทยนานาไซ จำกัด จากการควบบริษัท
06 ส.ค. 2556 สละสิทธิ์การลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนของ บริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 พ.ค. 2556 ชี้แจงกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20
15 พ.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พ.ค. 2556 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
09 พ.ค. 2556 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
03 พ.ค. 2556 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 เม.ย. 2556 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2556
21 มี.ค. 2556 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 มี.ค. 2556 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
07 มี.ค. 2556 การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
04 มี.ค. 2556 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
01 มี.ค. 2556 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อยประจำปี (F45-3)
26 ธ.ค. 2555 แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2556
13 พ.ย. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2555 การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2556
08 พ.ย. 2555 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
14 ส.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
26 มิ.ย. 2555 แจ้งการร่วมลงทุนจัดตั้ง Pattaya Myanmar Co., Ltd.
26 มิ.ย. 2555 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
15 พ.ค. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2555 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
04 พ.ค. 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
02 พ.ค. 2555 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
24 เม.ย. 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 เม.ย. 2555 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
24 เม.ย. 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 43
22 มี.ค. 2555 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
07 มี.ค. 2555 จ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
07 มี.ค. 2555 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
24 ก.พ. 2555 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อยประจำปี F45-3)