Sub Menu : เมนูย่อย
 ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน ปี 2564
วันที่ กิจกรรม  
01 มี.ค. 2564 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2563  
19 มี.ค. 2564 วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal  
22 มี.ค. 2564 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
25 มี.ค. 2564 วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
26 เม.ย. 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 52
06 พ.ค. 2564 วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Wacoal
07 พ.ค. 2564 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
17 พ.ค. 2564 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 1/2564
25 พ.ค. 2564 วันจ่ายเงินปันผล
16 ส.ค. 2564 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 2/2564
15 พ.ย. 2564 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 3/2564
01 ธ.ค. 2564 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน ปี 2563
วันที่ กิจกรรม  
02 มี.ค. 2563 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2562  
18 มี.ค. 2563 วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal (ยกเลิก)  
19 มี.ค. 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ยกเลิก)
20 มี.ค. 2563 วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัทฯ (ยกเลิก)
20 เม.ย. 2563 วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Wacoal
21 เม.ย. 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล
22 เม.ย. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 51 (เลื่อนโดยไม่มีกำหนด)
30 เม.ย. 2563 วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Wacoal (ยกเลิก)
05 พ.ค. 2563 วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
05 พ.ค. 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 (ยกเลิก)
15 พ.ค. 2563 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 1/2563
21 พ.ค. 2563 วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 (ยกเลิก)
25 มิ.ย. 2563 วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal
26 มิ.ย. 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
03 ก.ค. 2563 วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
03 ส.ค. 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 51
14 ส.ค. 2563 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 2/2563
16 พ.ย. 2563 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 3/2563
01 ธ.ค. 2563 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน ปี 2562
วันที่ กิจกรรม  
28 ก.พ. 2562 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2561  
20 มี.ค. 2562 วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal  
21 มี.ค. 2562 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
21 มี.ค. 2562 วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
22 เม.ย. 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 50
02 พ.ค. 2562 วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Wacoal  
03 พ.ค. 2562 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2561
15 พ.ค. 2562 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 1/2562
21 พ.ค. 2562 วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2561
28 มิ.ย. 2562 ไทยวาโก้พบผู้ลงทุนในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11"
14 ส.ค. 2562 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 2/2562  
11 พ.ย. 2562 วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal  
12 พ.ย. 2562 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
14 พ.ย. 2562 วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
14 พ.ย. 2562 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 3/2562
01 ธ.ค. 2562 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
16 ธ.ค. 2562 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 1/2562
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน ปี 2561
วันที่ กิจกรรม  
28 ก.พ. 2561 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2560  
20 มี.ค. 2561 วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal  
21 มี.ค. 2561 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
22 มี.ค. 2561 วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
23 เม.ย. 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 49
02 พ.ค. 2561 วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Wacoal  
03 พ.ค. 2561 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2560
15 พ.ค. 2561 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 1/2561  
22 พ.ค. 2561 วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2560
29 มิ.ย. 2561 ไทยวาโก้พบผู้ลงทุนในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10"
14 ส.ค. 2561 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 2/2561  
14 พ.ย. 2561 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 3/2561  
01 ธ.ค. 2561 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน ปี 2560
วันที่ กิจกรรม  
28 ก.พ. 2560 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2559  
16 มี.ค. 2560 วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal  
21 มี.ค. 2560 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
22 มี.ค. 2560 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
23 มี.ค. 2560 วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
24 เม.ย. 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 48
28 เม.ย. 2560 วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Wacoal  
03 พ.ค. 2560 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2559
04 พ.ค. 2560 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559
15 พ.ค. 2560 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 1/2560  
23 พ.ค. 2560 วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2559
30 มิ.ย. 2560 ไทยวาโก้พบผู้ลงทุนในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9"
15 ส.ค. 2560 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 2/2560  
14 พ.ย. 2560 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 3/2560  
01 ธ.ค. 2560 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน ปี 2559
วันที่ กิจกรรม  
29 ก.พ. 2559 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2558  
17 มี.ค. 2559 วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal  
21 มี.ค. 2559 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
22 มี.ค. 2559 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
24 มี.ค. 2559 วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
25 เม.ย. 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 47
03 พ.ค. 2559 วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Wacoal  
09 พ.ค. 2559 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2558
10 พ.ค. 2559 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558
16 พ.ค. 2559 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 1/2559  
24 พ.ค. 2559 วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2558
01 ก.ค. 2559 ไทยวาโก้พบผู้ลงทุนในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8"
15 ส.ค. 2559 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 2/2559  
14 พ.ย. 2559 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 3/2559  
01 ธ.ค. 2559 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน ปี 2558
วันที่ กิจกรรม  
02 มี.ค. 2558 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2557  
19 มี.ค. 2558 วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal  
23 มี.ค. 2558 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
24 มี.ค. 2558 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
26 มี.ค. 2558 วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
27 เม.ย. 2558 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 46
30 เม.ย. 2558 วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Wacoal  
07 พ.ค. 2558 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2557
08 พ.ค. 2558 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2557
15 พ.ค. 2558 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 1/ 2558  
25 พ.ค. 2558 วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2557
26 มิ.ย. 2558 ไทยวาโก้พบผู้ลงทุนในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7"
14 ส.ค. 2558 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 2/2558  
16 พ.ย. 2558 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทานประจำไตรมาสที่ 3/2558  
01 ธ.ค. 2558 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน ปี 2557
วันที่ กิจกรรม  
03 มี.ค. 2557 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2556  
18 มี.ค. 2557 วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้น Wacoal  
20 มี.ค. 2557 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
21 มี.ค. 2557 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
21 มี.ค. 2557 วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
21 เม.ย. 2557 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ไทยวาโก้ ครั้งที่ 45
30 เม.ย. 2557 วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้น Wacoal  
06 พ.ค. 2557 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2556
07 พ.ค. 2557 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2556
15 พ.ค. 2557 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 1/ 2557  
20 พ.ค. 2557 วันจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2556
27 มิ.ย. 2557 ไทยวาโก้พบผู้ลงทุนในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 6"
14 ส.ค. 2557 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทาน ประจำไตรมาสที่ 2/ 2557  
22 ก.ย. 2557 ไทยวาโก้ต้อนรับคณะนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit)
14 พ.ย. 2557 วันสุดท้ายในการส่งงบการเงินผ่านการสอบทานประจำไตรมาสที่ 3/2557  
01 ธ.ค. 2557 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท