คณะกรรมการบริหาร
นายบุญดี อำนวยสกุล

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายทาคุยะ มิอุระ

กรรมการรองผู้จัดการ

  • กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
  • อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ