Sub Menu : เมนูย่อย
 คณะกรรมการบริหาร
นายบุญดี อำนวยสกุล

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายทาคุยะ มิอุระ

กรรมการรองผู้จัดการ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
  • อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ