Sub Menu : เมนูย่อย
 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ดร.กุลภัทรา สิโรดม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

นายบุญดี อำนวยสกุล

กรรมการธรรมาภิบาล

นางสาวการุณี สุหร่าย

กรรมการธรรมาภิบาล

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

กรรมการธรรมาภิบาล

  • หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล