คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ดร.กุลภัทรา สิโรดม

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายบุญดี อำนวยสกุล

กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางสาวการุณี สุหร่าย

กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

  • กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน