Sub Menu : เมนูย่อย
 ความมีเสถียรภาพ
หน่วย : เท่า
งบการเงินรวม 2561 2562 2563 2564 3M/65
อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.15 3.57 3.45 4.03 4.06
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(สูตรกลต.) 1.53 1.54 1.17 1.76 1.97
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.25 0.30 0.25 0.20 0.21
อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ 0.80 0.77 0.80 0.83 0.83