Sub Menu : เมนูย่อย
 ความมีเสถียรภาพ
หน่วย : เท่า
งบการเงินรวม 2560 2561 2562 2563 6M/64
อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.45 3.15 3.57 3.45 3.81
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(สูตรกลต.) 1.70 1.53 1.54 1.17 1.49
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.23 0.25 0.30 0.25 0.23
อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ 0.82 0.80 0.77 0.80 0.81