Sub Menu : เมนูย่อย
 คณะกรรมการบริษัท
นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต

กรรมการที่ปรึกษา

นายมนู ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

นายมาซาอาคิ ยาจิมะ

รองประธานกรรมการ

นายบุญดี อำนวยสกุล

กรรมการผู้จัดการ

นายทาคุยะ มิอุระ

กรรมการรองผู้จัดการ

นางสาวการุณี สุหร่าย

กรรมการบริษัท

นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ

กรรมการบริษัท

ดร.กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ

นายกฤช ฟอลเล็ต

กรรมการอิสระ

นายพูลศักดิ์ บุญชู

กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท : นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
  • หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  • อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
  • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท