Sub Menu : เมนูย่อย
 ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์


  01 พ.ย. 2564

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  27 ต.ค. 2564

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
  27 เม.ย. 2564

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 48 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
  25 มี.ค. 2564

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
  03 มี.ค. 2564

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
  15 ธ.ค. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2563 กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการนี้ คุณเมธา สุภากร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลจาก คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างต่อเนื่อง
  19 พ.ย. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
  02 พ.ย. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2563

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  10 ส.ค. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดอันดับ 100 หลักทรัพย์บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) โดยคัดเลือกจาก 803 บริษัทจดทะเบียน
  03 ส.ค. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Moon ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

  03 ก.ค. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Moon ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
  12 มิ.ย. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
  07 เม.ย. 2563

คณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228 ล้านบาท และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม ที่ได้กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ใหม่ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เมษายน 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 47 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีอีก
  07 เม.ย. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ออกไปโดยไม่มีกำหนด และยกเลิกระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยคลี่คลาย ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
  20 มี.ค. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
  03 มี.ค. 2563

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
  17 ธ.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
  28 พ.ย. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Innovative Company Awards จากผลงานนวัตกรรม Wacoal Mood Travel Bra ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร ในการนี้ คุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก คุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรม รวมไปถึงมีกลยุทธ์การบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กร โดยสำหรับ Wacoal Mood Travel Bra เป็นนวัตกรรมใหม่ที่แรกในประเทศไทย โดยนำวัสดุธรรมชาติ “ยางพารา” มาผสมผสานกับชุดชั้นในสตรี ทำให้ชุดชั้นในสามารถม้วน และคืนรูปได้โดยไม่เสียทรง ยืดหยุ่นได้ดี และดูแลรักษาง่าย ประหยัดที่จัดเก็บทำให้พกพาสะดวก เหมาะกับทุกการเดินทาง อีกทั้งแผ่นยางพาราเป็นฐานรองเต้าทรงแทนโครงเหล็ก ช่วยลดการกดเจ็บ โอบอุ้มและยกกระชับเต้าทรงสวยได้รูป
  18 พ.ย. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  14 พ.ย. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คือวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

  28 ต.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

  02 ก.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนวัตกรรม 2 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2562 โดยผลงานของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลชมเชย ประเภท Product ในผลงานชื่อ “Wacoal Oh my NUDES! ที่สุดแห่งนวัตกรรม..กางเกงใน นุ่ม เนียน แนบเนื้อ” ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Seamless NUDES ซึ่งเป็นการผสานนวัตกรรมระหว่าง Seamless และ Bonding เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทย เกิดเป็นกางเกงในไร้ขอบ ไร้ตะเข็บ ให้ความนุ่ม เบาสบาย เรียบเนียนพิเศษ เสมือนใส่ถุงน่อง

รางวัลชมเชย ประเภท Product ในผลงานชื่อ “Triangle Bra บรายกกระชับ ปรับสมดุล เพื่ออกสวยสมบูรณ์แบบ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมชุดชั้นในที่สามารถช่วยจัดสมดุลให้หน้าอกสวยสมบรูณ์แบบ ด้วยการคิดค้นพัฒนาฟองน้ำใหม่ให้สามารถรองรับน้ำหนักเต้าทรงได้เป็นอย่างดี ระบายและถ่ายเทน้ำและอากาศได้ดี นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาโครงลวดใหม่ให้สามารถโอบกระชับและเก็บเนื้อด้านข้างได้ดีมากยิ่งขึ้น

  01 ก.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้อง Silk 3 - 4 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562

  19 มิ.ย. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11" ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้อง Silk 3 - 4 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

  23 เม.ย. 2562

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 46 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
  21 มี.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
  06 มี.ค. 2562

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
  01 พ.ย. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  24 ต.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
  12 ต.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

  04 ก.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนวัตกรรม 4 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2561 โดยผลงานของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Product ในผลงานชื่อ “TRAVEL BRA : บราม้วนได้” ซึ่งเป็นนวัตกรรมชุดชั้นในสำหรับสาวที่รักการเดินทางเป็นพิเศษ บราม้วนได้ ไร้โครง สวมใส่สบาย ไร้แรงกดทับจากโครงลวด และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่แรกในประเทศไทย
  03 ก.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้อง Silk 2 - 3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
  12 มิ.ย. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10" ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้อง Silk 2 - 3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
  24 เม.ย. 2561

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 45 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
  22 มี.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
  06 มี.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
  30 พ.ย. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ วารสารการเงินธนาคาร และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวจาก คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  20 พ.ย. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม Wacoal Body Clinic ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2017 ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เข้าชิงรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Innovative Company Awards) ซึ่งจะประกาศผลในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

  09 พ.ย. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

  24 ต.ค. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Chairman Award) ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2560 จากผลงานนวัตกรรมชื่อ “The Smart Kaizen System” ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเทคนิคการทำ Kaizen มาใช้ปรับปรุงงานเป็นเวลา 9 ปี มีจำนวน Kaizen ทั้งหมด 1,316 ผลงาน Suggestion 63 ผลงาน และมีการจัดเก็บข้อมูล Kaizen อย่างเป็นระบบ โดยเขียนโปรแกรม KM (Knowledge Management) ขึ้นมาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการค้นหา รวมทั้งยังได้จัดทำ “Kaizen Knowledge Sharing” โดยถ่ายทอดข้อมูลความรู้ Kaizen ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงงานของบริษัทฯ ให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานและต่อยอดการทำ Kaizen ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งยังส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง


  17 ต.ค. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

  04 ก.ค. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
  20 มิ.ย. 2560

นายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ พร้อมสอบถามข้อมูลการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ
  12 มิ.ย. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9" ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  25 เม.ย. 2560

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 156 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 44 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2560

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
  23 มี.ค. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
  2 มี.ค. 2560

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
  9 พ.ย. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  27 ต.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ทาง IOD ได้พัฒนายกระดับหลักเกณฑ์การสำรวจตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง โดยหลักเกณฑ์การสำรวจของโครงการตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น

  19 ต.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ที่ให้การรับรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด โดยนายบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบในงาน Thailand’s 7th National Conference on Collective Action Against Corruption เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

การได้รับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

  04 ก.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน " นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559
  10 มิ.ย. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8" ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 - 11.30 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  26 เม.ย. 2559

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 43 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
  12 เม.ย. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 10 ภายใต้สโลแกน "อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์...อันบรรเจิดของคุณ (Keep on Thinking…Empowering Your Ideas)" ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
  24 มี.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559
  02 มี.ค. 2559

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
  09 พ.ย. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558
  26 ต.ค. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

ทั้งนี้ทาง IOD ได้พัฒนายกระดับหลักเกณฑ์การสำรวจตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้เป็นสากลอย่างต่อเนื่อง โดยหลักเกณฑ์การสำรวจของโครงการตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับสากลได้มากยิ่งขึ้น
  29 มิ.ย. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน " นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7 " โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
  08 มิ.ย. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7" ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  28 เม.ย. 2558

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 42 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
  01 เม.ย. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 9 ภายใต้สโลแกน "อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์...อันบรรเจิดของคุณ (Keep on Thinking…Empowering Your Ideas)" ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
  26 มี.ค. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
  04 มี.ค. 2558

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
  06 พ.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2557
  27 ต.ค. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีมาก" จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2557 ทาง IOD ได้มีการปรับหลักเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนที่เข้มข้นขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard
  22 ก.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) จัดกิจกรรม Company Visit ขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ พร้อมรับฟังบรรยายข้อมูลภาพรวมธุรกิจ ผลดำเนินงาน และทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ
  08 ก.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ พร้อมรับฟังภาพรวมธุรกิจ ผลการดำเนินงานและทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 8.00 – 12.00 นาฬิกา

  30 มิ.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 6" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมการเสวนา พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
  04 มิ.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 6" ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  22 เม.ย. 2557

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 41 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
  08 เม.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
  07 เม.ย. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 8 ภายใต้สโลแกน "อย่าหยุดยั้งความคิดสร้างสรรค์...อันบรรเจิดของคุณ (Keep on Thinking…Empowering Your Ideas)" ซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
  21 มี.ค. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
  05 มี.ค. 2557

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557
  08 พ.ย. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556
  04 พ.ย. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดมอบให้กับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม
  18 ต.ค. 2556

บริษัทไทยวาโก้ จำกัด(มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีเลิศ" จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2556 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
  03 ต.ค. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น ปี 2556 ในหัวข้อกิจกรรม "การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA)" จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้โรงงานผู้ผลิตตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรต่างๆ การใช้พลังงาน และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในด้านที่สำคัญ เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสื่อสารถ่ายทอดให้คู่ค้าของบริษัทฯ ตระหนักถึงการยึดมั่นในพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวของบริษัทฯในระยะยาวต่อไป

  12 ก.ค. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ "วาโก้โบว์ชมพู...สู้มะเร็งเต้านม" อย่างจริงจังและต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยให้ผู้หญิงไทยตระหนักถึงการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม โดยการตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอ การรักษา และการคืนความสมดุลให้กับชีวิต ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Balancing Bra และเต้านมเทียมที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเต้านมจริง จึงทำให้ได้รับรางวัล AREA Awards 2013 (ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2013) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภท Health Promotion ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Enterprise Asia (องค์กร NGOs) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ โดยคุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับรางวัล
  02 ก.ค. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 5" โดยคุณบุญดี อำนวยสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556
  02 ก.ค. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลนวัตกรรม 6 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2556 โดยผลงานของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

- รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Product ในผลงานชื่อ "Wacoal Cool" ซึ่งเป็นนวัตกรรมชุดชั้นในที่ใช้ Cool Cup ซึ่งเป็นฟองน้ำที่มีการเจาะรูและน้ำหนักเบา ช่วยระบายอากาศได้ดีและแห้งเร็วกว่าชุดชั้นในทั่วไป ร่วมกับนวัตกรรม Cool Fabric ที่ให้ผิวสัมผัสนุ่มสบาย และช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและกลิ่นอับชื้น

- รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ประเภท Energy Saving & Global Warming & Environment ในผลงานชื่อ "Save Energy Today…Save the World Tomorrow" ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่งผลให้มีการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รางวัลเอกสารนำเสนอดีเด่นอีก 1 รางวัล

- รางวัลชมเชย ประเภท Product ในผลงานชื่อ "Super Soft" ซึ่งเป็นนวัตกรรมกางเกงชั้นใน ด้วยเทคโนโลยีการทอเส้นใยคุณภาพสูงของเส้นด้ายพิเศษที่ให้สัมผัสละเอียดเนียนนุ่ม ยืดหยุ่นได้ดี สวมใส่สบาย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยในผลงานชื่อ "เต้านมเทียม Version 3" ซึ่งเป็นนวัตกรรมเต้านมเทียม โดยใช้ Micro Bead แทนน้ำหนัก และใช้ Micro Foam แทนความอ่อนนุ่ม รวมทั้งใช้ฟองน้ำแบบปั๊มไร้ตะเข็บซึ่งเนียนเรียบเป็นเนื้อเดียวกับถุงกันเปื้อนไร้ตะเข็บ

- รางวัลชมเชย ประเภท Services & Personality ในผลงานชื่อ "Magic Body : สวยเสกได้" ซึ่งเป็นนวัตกรรมชุดชั้นในสำหรับสาวประเภทสองให้มีรูปร่างงดงาม

- รางวัลชมเชย ประเภท Petty Awards ในผลงานชื่อ "เลิกม้วน...ไม่สาวแล้ว" ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคนิคการเย็บผ้ากุ๊นได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
  05 มิ.ย. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 5" ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  23 เม.ย. 2556

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 288 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 40 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อ วิดีทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
  04 เม.ย. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดงาน Wacoal Innovation Challenge ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ซึ่งการประกวดดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
  21 มี.ค. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556
  07 มี.ค. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556
  30 ม.ค. 2556

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW Award ประจำปี 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งจัดมอบให้กับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมตามโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม