คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายมนู ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายบุญดี อำนวยสกุล

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

  • กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน