WACOAL STOCK QUOTE
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

NEWS & EVENTS
ข่าวสารและกิจกรรม

  25 เม.ย 2565

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นโดยวันกำหนด ...

  27 ต.ค 2564

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 ...

OUR BRAND LINK
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์วาโก้