Sub Menu : เมนูย่อย
LATEST NEWS
ข่าวสารล่าสุด

  04 ก.ค. 2565

วาโก้ รักษ์โลก...สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

  13 พ.ค. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

  13 พ.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

  11 พ.ค. 2565

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  11 พ.ค. 2565

แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

  6 พ.ค. 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  25 เม.ย. 2565

ไทยวาโก้ ประกาศจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 49

  25 เม.ย. 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ประจำปี 2565

  22 เม.ย. 2565

แจ้งเพิ่มเติมมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  24 มี.ค. 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  24 มี.ค. 2565

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ในวันที่ 25 เมษายน 2565

  02 มี.ค. 2565

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

  02 มี.ค. 2565

การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  25 ก.พ. 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

  25 ก.พ. 2565

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

  23 ก.พ. 2565

การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท จี เทค แมททีเรียล จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น

  23 ก.พ. 2565

การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น