Sub Menu : เมนูย่อย
LATEST NEWS
ข่าวสารล่าสุด

  01 ธ.ค. 2566

แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2567

  28 พ.ย. 2566

แจ้งเตือนกรณีมีกลุ่มแอบอ้างชื่อบริษัทฯ ผ่านสื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ

  13 พ.ย. 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

  13 พ.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

  08 พ.ย. 2566

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2567

  08 พ.ย. 2566

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า

  08 พ.ย. 2566

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  07 พ.ย. 2566

ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินหุ้นยั่งยืนSET ESG Ratings ระดับ A ประจำปี 2566

  31 ต.ค. 2566

ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2566 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 9

  10 ต.ค. 2566

ไทยวาโก้ ได้รับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

  27 ก.ย. 2566

ไทยวาโก้ ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เป็นรายแรกของประเทศไทย

  11 ส.ค. 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

  11 ส.ค. 2566

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

  03 ส.ค. 2566

วาโก้ ครองแชมป์ชุดชั้นในอันดับ 1 ของไทย ต่อเนื่องเป็นปืที่ 12