Sub Menu : เมนูย่อย
LATEST NEWS
ข่าวสารล่าสุด

  13 ส.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

  13 ส.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

  27 พ.ค. 2564

แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (เพิ่มเติม)

  14 พ.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

  14 พ.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

  11 พ.ค. 2564

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  11 พ.ค. 2564

แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

  11 พ.ค. 2564

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

  07 พ.ค. 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  27 เม.ย. 2564

ไทยวาโก้ ประกาศจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นปีที่ 48

  27 เม.ย. 2564

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ประจำปี 2564

  20 เม.ย. 2564

แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท

  25 มี.ค. 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  25 มี.ค. 2564

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันที่ 26 เมษายน 2564

  03 มี.ค. 2564

แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

  03 มี.ค. 2564

การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  01 มี.ค. 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

  01 มี.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

  24 ก.พ. 2564

การค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น

  15 ธ.ค. 2563

ไทยวาโก้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) ประจำปี 2563

  01 ธ.ค. 2563

แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2564

  19 พ.ย. 2563

ไทยวาโก้ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

  16 พ.ย. 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

  16 พ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

  10 พ.ย. 2563

การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)

  10 พ.ย. 2563

การขายหุ้นสามัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

  10 พ.ย. 2563

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2564

  02 พ.ย. 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า

  02 พ.ย. 2563

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท