Sub Menu : เมนูย่อย
 อัตราส่วนต่อหุ้น
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2560 2561 2562 2563 6M/64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 2.71 2.96 2.80 (2.62) (0.62)
เงินปันผลต่อหุ้น 1.50 1.80 1.90 0.50 N/A
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 48.04 48.43 47.99 44.57 43.83
อัตราการจ่ายปันผล (%) 55.44 60.72 67.84 N/A N/A
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 3.21 3.83 4.04 1.12 N/A
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 17.28 15.85 16.78 N/A N/A
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 0.97 0.97 0.98 1.00 0.93
ราคาตลาดต่อหุ้น 46.75 47.00 47.00 44.75 40.75