Sub Menu : เมนูย่อย
 อัตราส่วนต่อหุ้น
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 2561 2562 2563 2564 3M/65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 2.96 2.80 (2.62) (1.20) 0.28
เงินปันผลต่อหุ้น 1.80 1.90 0.50 0.50 N/A
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 48.43 47.99 44.57 44.69 45.51
อัตราการจ่ายปันผล (%) 60.72 67.84 N/A N/A N/A
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 3.83 4.04 1.12 1.27 N/A
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 15.85 16.78 N/A N/A N/A
อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (เท่า) 0.97 0.98 1.00 0.88 0.77
ราคาตลาดต่อหุ้น 47.00 47.00 44.75 39.25 35.25