Sub Menu : เมนูย่อย
 คณะกรรมการบริษัท
นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต

กรรมการที่ปรึกษา

นายมนู ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

นายมาซายะ วากาบายาชิ

รองประธานกรรมการ

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

รองประธานกรรมการ

นายบุญดี อำนวยสกุล

กรรมการผู้จัดการ

นายอะสึชิ ทะบะตะ

กรรมการรองผู้จัดการ

นายมาซาอาคิ ยาจิมะ

กรรมการบริษัท

นายทาคุยะ มิอุระ

กรรมการบริษัท

ดร.กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ

นายกฤช ฟอลเล็ต

กรรมการอิสระ

รศ.นเรศร์ เกษะประกร

กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท : นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
  • หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  • อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
  • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท