Sub Menu : เมนูย่อย
 คณะกรรมการบริษัท
นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต

กรรมการที่ปรึกษา

นายมนู ลีลานุวัฒน์

ประธานกรรมการ

นายมาซายะ วากาบายาชิ

รองประธานกรรมการ

นายบุญดี อำนวยสกุล

กรรมการผู้จัดการ

นายโนโซมุ โอซึกะ

กรรมการรองผู้จัดการ

นางสาวการุณี สุหร่าย

กรรมการบริษัท

นายมาซาอาคิ ยาจิมะ

กรรมการบริษัท

นายทาคุยะ มิอุระ

กรรมการบริษัท

ดร.กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ

นายกฤช ฟอลเล็ต

กรรมการอิสระ

รศ.นเรศร์ เกษะประกร

กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท : นางสาวชมา สังข์รังสรรค์
  • หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  • อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
  • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท