Sub Menu : เมนูย่อย
 ผู้บริหาร
นายบุญดี อำนวยสกุล

กรรมการผู้จัดการ

นายอะสึชิ ทะบะตะ

กรรมการรองผู้จัดการ

นายสุวิทย์ วงศ์เจริญวุฒภร

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear

นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สุภาจินตภา

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการ Human Science Research Center

นางศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna

นางสาวการุณี สุหร่าย

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายสมพงษ์ รัศมีธรรม

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชุดชั้นใน