Sub Menu : เมนูย่อย
 ความมีเสถียรภาพ
หน่วย : เท่า
งบการเงินรวม 2555 2556 2557 2558 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.60 4.44 2.87 2.75 3.43
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.92 2.40 1.27 1.18 1.42
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.23 0.20 0.27 0.27 0.23
อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ 0.81 0.83 0.79 0.79 0.81