Sub Menu : เมนูย่อย
 ความมีเสถียรภาพ
หน่วย : เท่า
งบการเงินรวม 2555 2556 2557 2558 9M/59
อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.60 4.44 2.87 2.75 3.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.92 2.40 1.27 1.18 1.20
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.23 0.20 0.27 0.27 0.25
อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ 0.81 0.83 0.79 0.79 0.80