Sub Menu : เมนูย่อย
 ความมีเสถียรภาพ
หน่วย : เท่า
งบการเงินรวม 2557 2558 2559 2560 9M/61
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.87 2.75 3.20 3.45 3.24
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.27 1.18 1.32 1.70 1.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.27 0.27 0.23 0.23 0.24
อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ 0.79 0.79 0.81 0.82 0.80