Sub Menu : เมนูย่อย
 ความมีเสถียรภาพ
หน่วย : เท่า
งบการเงินรวม 2558 2559 2560 2561 9M/62
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.75 3.20 3.45 3.29 3.31
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.18 1.32 1.70 1.63 1.39
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.27 0.23 0.23 0.24 0.26
อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ 0.79 0.81 0.82 0.81 0.79