Sub Menu : เมนูย่อย
 ความมีเสถียรภาพ
หน่วย : เท่า
งบการเงินรวม 2556 2557 2558 2559 Q1/60
อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.44 2.87 2.75 3.43 3.80
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 2.40 1.27 1.18 1.42 1.54
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.20 0.27 0.27 0.23 0.22
อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ 0.83 0.79 0.79 0.81 0.82