Sub Menu : เมนูย่อย
 ความมีเสถียรภาพ
หน่วย : เท่า
งบการเงินรวม 2559 2560 2561 2562 6M/63
อัตราส่วนสภาพคล่อง 3.20 3.45 3.15 3.57 3.99
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.32 1.70 1.53 1.54 1.56
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.23 0.23 0.25 0.30 0.27
อัตราส่วนผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์ 0.81 0.82 0.80 0.77 0.78