Sub Menu : เมนูย่อย
 คณะกรรมการบริหาร
นายบุญดี อำนวยสกุล

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายโนโซมุ โอซึกะ

กรรมการรองผู้จัดการ

นางสาวการุณี สุหร่าย

กรรมการบริหาร

นายสมพงษ์ รัศมีธรรม

กรรมการบริหาร

นายวรเทพ อัศวเกษม

กรรมการบริหาร

นายเมธา สุภากร

กรรมการบริหาร

นายพจเดช เกตุกระทึก

กรรมการบริหาร

  • หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
  • อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ