WACOAL STOCK QUOTE
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

NEWS & EVENTS
ข่าวสารและกิจกรรม

  12 มิ.ย. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ...

  24 เม.ย. 2561

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)มีสิทธิรับเงินปันผล ...

OUR BRAND LINK
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์วาโก้