WACOAL STOCK QUOTE
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

NEWS & EVENTS
ข่าวสารและกิจกรรม

  24 เม.ย. 2561

ตามที่บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)มีสิทธิรับเงินปันผล ...

  22 มี.ค. 2561

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ...

OUR BRAND LINK
เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์วาโก้